ŽelezničníModelář.cz

Tyto podmínky upravují používání internetového fóra na https://zeleznicnimodelar.cz. Abyste mohli fórum používat, musíte souhlasit s těmito podmínkami u itvlaky.cz - Pavel Kozojed, společnost, která fórum provozuje.

Společnost může nabízet další produkty a služby za různých podmínek. Tyto podmínky se vztahují pouze na používání fóra.

Důležité pojmy

*** Tyto podmínky zahrnují řadu důležitých ustanovení, která ovlivňují vaše práva a povinnosti, jako jsou například zřeknutí se odpovědnosti v [Zřeknutí se odpovědnosti] (# záhlaví - zřeknutí se odpovědnosti), omezení odpovědnosti společnosti vůči vám v [Omezení odpovědnosti] (# záhlaví - odpovědnost), váš souhlas s krytím společnosti za škody způsobené zneužitím fóra v části [Zodpovědnost za vaše použití] (# záhlaví - odpovědnost) a dohoda o rozhodování sporů v [Spory] (# záhlaví - spory). ***

Vaše oprávnění k používání fóra

S výhradou těchto podmínek vám společnost uděluje povolení k používání fóra. K používání fóra musí každý souhlasit s těmito podmínkami.

Podmínky pro používání fóra

Vaše povolení používat fórum podléhá následujícím podmínkám:

 1. Musíte mít alespoň třináct let.

 2. Fórum již nebudete moci používat, pokud vás společnost kontaktuje přímo a řekne vám, že ne.

 3. Fórum musíte používat v souladu s [Přijatelné použití] (# záhlaví - přijatelné použití) a [Obsahové standardy] (# záhlaví - obsahové standardy).

přijatelné použití

 1. Nesmíte porušovat zákon pomocí fóra.

 2. Nesmíte používat nebo se pokoušet používat účet jiného uživatele na fóru bez jeho konkrétního povolení.

 3. Na fóru nesmíte kupovat, prodávat ani jinak obchodovat s uživatelskými jmény nebo jinými jedinečnými identifikátory.

 4. Prostřednictvím fóra nesmíte posílat reklamy, řetězové dopisy ani jiná doporučení, ani používat fórum ke shromažďování adres nebo jiných osobních údajů pro komerční seznamy adresářů nebo databáze.

 5. Nesmíte automatizovat přístup na fórum nebo sledovat fórum, například pomocí webového prohledávače, doplňku nebo doplňku prohlížeče nebo jiného počítačového programu, který není webovým prohlížečem. Fórum můžete procházet a indexovat jej pro veřejně dostupný vyhledávač, pokud jej používáte.

 6. Nesmíte používat fórum k odesílání e-mailů distribučním seznamům, diskusním skupinám nebo skupinovým e-mailovým aliasům.

 7. Nesmíte falešně naznačovat, že jste přidruženi nebo schváleni společností.

 8. Na fóru na jiných webových stránkách nesmíte vytvářet hypertextové odkazy na obrázky nebo jiný nehypertextový obsah.

 9. Z materiálů stažených z fóra nesmíte odstranit žádné značky ukazující vlastnické právo.

 10. Nesmíte zobrazovat žádnou část fóra na jiných webech pomocí <iframe>.

 11. Nesmíte zakázat, vyhnout se nebo obejít jakákoli bezpečnostní nebo přístupová omezení fóra.

 12. Nesmíte napínat infrastrukturu fóra nepřiměřeným množstvím požadavků nebo žádostí určených k nepřiměřenému zatížení informačních systémů, z nichž fórum vychází.

 13. Prostřednictvím fóra se nesmíte vydávat za jiné.

 14. Nesmíte nikoho povzbuzovat ani pomáhat v rozporu s těmito podmínkami.

Standardy obsahu

 1. Na fórum nesmíte odesílat obsah, který je nezákonný, urážlivý nebo jinak škodlivý pro ostatní. To zahrnuje obsah, který je obtěžující, nevhodný nebo urážlivý.

 2. Na fórum nesmíte odesílat obsah, který porušuje zákon, porušuje práva duševního vlastnictví kohokoli, porušuje soukromí kohokoli nebo porušuje vaše smlouvy s ostatními.

 3. Na fórum nesmíte odesílat obsah obsahující škodlivý počítačový kód, jako jsou počítačové viry nebo spyware.

 4. Nesmíte odesílat obsah do fóra jako pouhý zástupný symbol, který obsahuje konkrétní adresu, uživatelské jméno nebo jiný jedinečný identifikátor.

 5. Nesmíte použít fórum ke zveřejnění informací, na které nemáte právo, jako jsou důvěrné nebo osobní informace ostatních.

Vymáhání

Společnost může vyšetřovat a stíhat porušení těchto podmínek v nejvyšším zákonném rozsahu. Společnost může informovat orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi při stíhání porušení zákona a těchto podmínek.

Společnost si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu měnit, redigovat a mazat obsah fóra. Pokud se domníváte, že někdo odeslal obsah do fóra v rozporu s těmito podmínkami, [kontaktujte nás okamžitě] (# záhlaví - kontakt).

Váš účet

Abyste mohli využívat některé funkce fóra, musíte si vytvořit a přihlásit se k účtu.

Chcete-li vytvořit účet, musíte poskytnout nějaké informace o sobě. Pokud si vytvoříte účet, souhlasíte s tím, že poskytnete minimálně platnou e-mailovou adresu a budete tuto adresu udržovat aktuální. Svůj účet můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu admin@zeleznicnimodelar.cz.

Souhlasíte s tím, že budete odpovědní za veškerá opatření přijatá pomocí vašeho účtu, ať už jste autorizovali či nikoli, dokud svůj účet nezavřete nebo neoznámíte společnosti, že váš účet chcete uzavřít.

Váš obsah

Nic v těchto podmínkách neposkytuje společnosti žádná vlastnická práva k duševnímu vlastnictví, které sdílíte s fórem, jako jsou informace o vašem účtu, příspěvky nebo jiný obsah, který do fóra odesíláte. Nic v těchto podmínkách vám nedává žádná vlastnická práva k duševnímu vlastnictví společnosti.

Mezi vámi a společností zůstáváte výlučně zodpovědní za obsah, který odešlete do fóra. Souhlasíte, že nebudete nesprávně naznačovat, že obsah odeslaný do fóra je sponzorován nebo schválen společností. Tyto podmínky nezavazují společnost k ukládání, údržbě nebo poskytování kopií vámi odeslaného obsahu a ke změně podle těchto podmínek.

Obsah, který do fóra odešlete, patří vám a vy rozhodnete, jaké svolení za něj udělit ostatním. Minimálně však udělujete společnosti licenci k poskytování obsahu, který odesíláte do fóra, dalším uživatelům fóra. Tato speciální licence umožňuje společnosti kopírovat, publikovat a analyzovat obsah odeslaný do fóra.

Když je obsah, který odešlete, odstraněn z fóra, ať už vámi, nebo společností, speciální licence společnosti končí, když poslední kopie zmizí ze záloh, mezipamětí a dalších systémů společnosti. Ostatní licence, které použijete na odeslaný obsah, například licence [Creative Commons] (https://creativecommons.org), mohou po odebrání vašeho obsahu pokračovat. Tyto licence mohou dát ostatním nebo samotné společnosti právo znovu sdílet váš obsah prostřednictvím fóra.

Ostatní, kteří obdrží obsah, který odešlete do fóra, mohou porušovat podmínky, za kterých licencujete svůj obsah. Souhlasíte s tím, že společnost za vás nenese odpovědnost za tato porušení nebo jejich důsledky.

Vaše odpovědnost

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost před právními nároky ostatních souvisejících s vaším porušením těchto podmínek nebo porušením těchto podmínek jinými použitím vašeho účtu na fóru. Vy i společnost souhlasíte, že co nejdříve oznámíte druhé straně jakékoli právní nároky, za které budete muset společnost odškodnit. Pokud vám společnost neprodleně neoznámí právní nárok, nebudete muset odškodnit společnost za škody, proti kterým byste se mohli včas bránit nebo které byste mohli zmírnit. Souhlasíte s tím, že společnosti umožníte kontrolovat vyšetřování, obranu a vypořádání právních nároků, za které byste museli společnost odškodnit, a spolupracovat na tomto úsilí. Společnost souhlasí s tím, že nebude bez vašeho předchozího souhlasu souhlasit s jakýmkoli urovnáním, které vám přizná vinu nebo vám uloží závazky.

Zřeknutí se odpovědnosti

*** Přijímáte veškerá rizika používání fóra a obsahu na fóru. Pokud to zákon dovoluje, společnost a její dodavatelé poskytují fórum tak, jak je, bez jakékoli záruky. ***

Fórum může hypertextově odkazovat na fóra a služby provozované jinými a integrovat je. Společnost neposkytuje žádnou záruku za služby poskytované jinými osobami ani za obsah, který mohou poskytovat. Používání služeb provozovaných jinými se může řídit jinými podmínkami mezi vámi a touto spuštěnou službou.

Omezení odpovědnosti

*** Společnost ani její dodavatelé vám nebudou odpovídat za škody způsobené porušením smlouvy, které jejich zaměstnanci nemohli rozumně předvídat, když jste souhlasili s těmito podmínkami. ***

*** Pokud to zákon umožňuje, celková odpovědnost vůči vám za jakékoli nároky související s fórem nebo obsahem na fóru bude omezena na 50 $. ***

Zpětná vazba

Společnost vítá vaši zpětnou vazbu a návrhy týkající se fóra. Způsoby, jak nás kontaktovat, najdete níže v části [Kontakt] (# záhlaví - kontakt).

Souhlasíte s tím, že společnost bude mít možnost jednat na základě zpětné vazby a návrhů, které poskytnete, a že společnost nebude muset upozorňovat na to, že vaše zpětná vazba byla použita, získat povolení k jejímu použití nebo vám zaplatit. Souhlasíte, že nebudete zasílat zpětnou vazbu ani návrhy, o kterých si myslíte, že by mohly být důvěrné nebo chráněné, vám ani ostatním.

Ukončení

Vy nebo společnost můžete kdykoli ukončit dohodu napsanou v těchto podmínkách. Když naše dohoda končí, končí také vaše povolení k používání fóra.

Následující ustanovení přežijí konec naší smlouvy: [Váš obsah] (# záhlaví - váš obsah), [Zpětná vazba] (# záhlaví - zpětná vazba), [Vaše odpovědnost] (# záhlaví - odpovědnost), [Zřeknutí se odpovědnosti] (# záhlaví - zřeknutí se odpovědnosti), [Omezení odpovědnosti] (# záhlaví - odpovědnost) a [Obecné podmínky] (# záhlaví - obecné).

Spory

řídí se jakýkoli spor týkající se těchto podmínek nebo vašeho používání fóra.

Vy a společnost souhlasíte, že budete soudní příkazy týkající se těchto podmínek vyhledávat pouze ve stavu nebo v sytém stavu
*** Kromě žádosti o soudní příkaz nebo o nároky podle zákona o počítačových podvodech a zneužití vy a společnost vyřešíte jakýkoli spor závazkem arbitráže Americké arbitrážní asociace. Arbitráž se bude řídit pravidly obchodního arbitráže AAA a doplňkovými postupy pro spory týkající se spotřebitelů. Arbitráž proběhne v city_for_disputes. Jakýkoli spor urovnáte jako jednotlivec, nikoli jako součást hromadné žaloby nebo jiného zastupitelského řízení, ať už jako žalobce nebo člen třídy. Žádný rozhodce nespojí žádný spor s jiným rozhodčím řízením bez souhlasu společnosti. ***

Jakýkoli rozhodčí nález bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené poplatky za právní zastoupení a přiměřené náklady na svědky. Vy a společnost můžete uzavřít rozhodčí nálezy u kteréhokoli soudu s jurisdikcí.

Obecné podmínky

Pokud je ustanovení těchto podmínek nevymahatelné v písemné formě, ale mohlo by být změněno, aby bylo vynutitelné, mělo by být toto ustanovení upraveno v minimálním rozsahu nezbytném k zajištění jeho vynutitelnosti. Jinak by toto ustanovení mělo být odstraněno.

Nesmíte postoupit svůj souhlas se společností. Společnost může váš souhlas postoupit jakékoli přidružené společnosti, jakékoli jiné společnosti, která získá kontrolu nad společností, nebo jakékoli jiné společnosti, která kupuje aktiva společnosti související s fórem. Jakýkoli pokus o přiřazení podle těchto podmínek nemá žádný právní účinek.

Ani výkon jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy, ani vzdání se jakéhokoli porušení této smlouvy se nezbavuje jiného porušení této dohody.

Tyto podmínky zahrnují všechny podmínky dohody mezi vámi a společností o používání fóra. Tyto podmínky zcela nahrazují jakékoli jiné dohody o vašem používání fóra, ať už písemné či nikoli.

Kontakt

Za těchto podmínek můžete společnost informovat a zasílat jí dotazy na admin@zeleznicnimodelar.cz.

Společnost vás může podle těchto podmínek upozornit pomocí e-mailové adresy, kterou pro svůj účet uvedete ve fóru, nebo zasláním zprávy na domovskou stránku fóra nebo na stránku vašeho účtu.

Změny

Společnost tyto podmínky naposledy aktualizovala 12. července 2018 a může tyto podmínky aktualizovat znovu. Společnost zveřejní všechny aktualizace do fóra. Pokud jde o aktualizace, které obsahují podstatné změny, společnost souhlasí s zasláním e-mailu, pokud jste si vytvořili účet a uvedli platnou e-mailovou adresu. Společnost může také oznamovat aktualizace prostřednictvím zvláštních zpráv nebo upozornění na fóru.

Jakmile obdržíte oznámení o aktualizaci těchto podmínek, musíte s novými podmínkami souhlasit, abyste mohli fórum nadále používat.